Fyzická ostraha

objednat službu

Objednat službu

Fyzická ostraha

Při zajišťování fyzické ostrahy objektu se snažíme vždy o jeho maximální bezpečnost nejen vnitřní, ale i vnější.

Vnitřní fyzická ostraha

Vnitřní fyzickou ostrahou rozumíme komplex opatření k zamezení či minimalizaci škod na majetku uvnitř objektu klienta.

Opatření jsou zaměřena:

  • na škody způsobené např. krádežemi či záměrným poškozováním tohoto majetku,
  • na provádění preventivních obchůzek po objektu s cílem zabránit či minimalizovat škody vzniklé technickými závadami (nekontrolovaný únik vody, nebezpečí požáru, uzavření vstupů, oken apod.). 

Četnost těchto obchůzek je na naše náklady elektronicky monitorována a klient má možnost kontroly těchto obchůzek.

Součástí vnitřní kontroly může být i kontrola vynášených či vnášených předmětů prováděná jen na základě písemného požadavku majitele objektu. Zvýšená četnost kontrol je soustředěna do míst, která jsou důležitá z hlediska fungování objektu (kotelny, garáže, klimatizace) ale také do míst, kde vzniká nebezpečí vloupání (pokladny, kanceláře, sklady atd.).

Vnější fyzická ostraha

Vnější fyzická ostraha objektu představuje rovněž komplex opatření spočívajících ve snaze zabránit či minimalizovat napadení a poškození objektu zvenčí.

Jde například o:

  • poškození výloh
  • poškození fasády sprejery
  • rozbití oken
  • poškozování vnějších prostor např. porostů, záhonů, soch

U staveb je důležité kontrolovat nepoškozenost oplocení případně bránit rozkrádání stavebního materiálu umístěného vně prostoru stavby. I v tomto případě instalujeme na naše náklady na exponovaných místech objektu kontrolní body – čipy, na kterých musí pracovník ostrahy fyzicky potvrdit svoji přítomnost. Četnost obchůzek je volena tak, aby se případné poškození či krádeže minimalizovaly.

Častým doplňkem vnější fyzické ostrahy může být i ostraha se psem. Služba psovoda se uplatňuje zejména při ostraze průmyslových objektů a staveb.