Požární prevence

objednat službu

Objednat službu

Požární prevence

V rámci poskytovaných technickoorganizačních služeb v oblasti PO nabízíme:

1) Preventivní denní požární prohlídky v rámci běžné ostrahy.

Úkoly plní zaměstnanci ostrahy, kteří absolvovali odbornou přípravu v oblasti PO, ale nejedná se o jejich hlavní pracovní náplň. Mimo povinností ostrahy dohlíží a kontrolují:

 • pořádek v těsné blízkosti objektu, volnost a přístupnost ploch pro HZS, volnost únikových cest hasící přístroje (jejich úplnost, stav, zavěšení v příslušných věšácích)
 • požární hydranty (plomby), požární dveře (uzavření), rozvaděče elektro (přístupnost),značení hlavních rozvaděčů elektro, uzávěrů vody a plynu

 

2) Preventivní denní požární prohlídky, které tvoří hlavní náplň pracovníka – preventisty PO

Úkoly plní zaměstnanci ostrahy, kteří absolvovali odbornou přípravu a tato činnost je jejich hlavní pracovní náplní. Plní tyto úkoly:

 • pořádek v těsné blízkosti objektu, volnost a přístupnost ploch pro HZS
 • kontrolu označení ohlašovny požáru (je-li zřízena), kontrolu vyvěšení řádu ohlašovny požáru
 • volnost únikových cest (průchodnost, označení směru úniku, označení únikového východu, klíče ve skříňkách s rozbitným sklem, u únikových dveří kontrola klik ze strany úniku)
 • požární dveře (samozavírače, zpěňující pásky, funkčnost v případě ovládání EPS apod.)
 • hasící přístroje (nepoškozenost, zavěšení v předepsaných věšácích, zabezpečení proti pádu, platnost poslední kontroly na štítku)
 • požární hydranty (zaplombované skříně, platnost poslední kontroly na štítku)
 • rozvaděče elektro (přístupnost a značení), hlavní uzávěry vody, plynu (značení)
 • zápisy do požární knihy
 • prvotní hasební zásah při vzniku požáru
 • preventivní požární dohled při činnostech s nebezpečím vzniku požáru na místech se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání kotoučem)
 • účast na zkouškách požárně bezpečnostních zařízení (EPS, protipožární klapky, větrání CHÚC, evakuační rozhlas, evakuační sirény, nouzové osvětlení)
 • podílí se na organizaci požárního poplachu a evakuaci
 • při příjezdu jednotek požární ochrany spolupracuje s velitelem zásahu, informuje jej o situaci v objektu a podává potřebné informace ke zdolávání požáru a záchraně osob.

 

3) Preventivní požární prohlídky, prováděné osobou s odbornou způsobilostí v oblasti PO

Jsou prováděny zpravidla 1 x za 14 dní osobou s odbornou způsobilostí v oblasti PO. Její činnost je rozšířena o:

 • odborné posouzení a kontrolu aktuálnosti předepsané dokumentace PO, kontrolu bezpečnostního značení, kontrolu utěsnění prostupů požárně dělícími stěnami, kontrolu platnosti předepsaných kontrol stavu a provozuschopnosti technických prostředků PO apod.
 • provádění odborné přípravy preventistů a preventivních požárních hlídek